اسكن بيضه

كاربرد اين اسكن در تشخيص تورشن و نيز بررسي بيماري‌هايي نظير اپيديديمواركيت،‌ آبسه‌ و تومور بيضه و ... مي‌باشد.

جستجو

Farsi Menu