اسكن تيروئيد

اين اسكن با تكنسيوم پرتكنتات انجام مي‌شود و روشي عالي براي تصوير برداري بافت كاركردي تيروئيد است. در بررسي انواع گواتر، بررسي و تشخيص وضعيت كاركرد ندول‌هاي تيروئيد كاربرد دارد.

جستجو

Farsi Menu