اسكن كبد و طحال

با استفاده از RBC نشاندار شده با تكنسيم جهت بررسي همانژيوم و يا 99mTc-Sulfurcolloid جهت بيماري‌هاي پارانشيمال كبد و نيز بررسي ضايعات فضاگير كبد (نظير متاستازها) كاربرد دارد.

جستجو

Farsi Menu