اسكن كورتيكال كليه با DMSA

اين اسكن بهترين روش براي بررسي وضعيت كاركرد پارانشيمال كليه مي‌باشد. در تشخيص پيلونفريت و افتراق از عفونت‌هاي ادراري تحتاني (بويژه در اطفال)، بررسي اسكارهاي كورتكس كليه و نيز در بررسي احتمال آژنزي كليه كاربرد دارد. كاركرد نسبي هر كليه Differential Renal Function با اين اسكن نيز قابل تعيين مي‌باشد. براي كاستن از پرتودهي به كليه‌ها طي راديوتراپي، مي‌توان در ابتدا حدود كليه را با اين اسكن مشخص نمود.

جستجو

Farsi Menu