اسكن مجاري اشكي

اين اسكن وجود و محل انسداد در مجاري اشكي را نشان داده و در افتراق انسداد مكانيكي مجاري اشكي از ساير علل اشك ريزش بسيار كمك كننده مي‌باشد.

جستجو

Farsi Menu