اسكن پاراتيروئيد

روش عالي براي بررسي علت پركاري پاراتيروئيد بويژه در تشخيص آدنوم پاراتيروئيد مي‌باشد و نقش مهمي در تعيين محل ضايعه قبل از جراحي ايفا مي‌نمايد. راديوداروي رايج 99mTc-MIBI مي‌باشد.

جستجو

Farsi Menu