اسكن پرفيوژن ريه

با راديوداروي 99mTc-MAA انجام شده و روش غير تهاجمي، دقيق و ارزان براي تشخيص آمبولي ريه مي‌باشد. در ضمن نتايج اسكن با نتايج اسكن تهويه ريه (ونتيلاسيون) مقايسه مي‌گردد. كاربرد ديگر اين اسكن در تعيين درصد پرفيوژن نواحي مختلف ريه قبل از انجام جراحي ريه مي‌باشد.

جستجو

Farsi Menu