اسكن پرفيوژن مغز

روش مناسب براي بررسي خونرساني نواحي مختلف مغز بوده و به طريقه SPECT انجام مي‌شد. در تشخيص بيماري‌هايي نظير انواع دمانس، تشنج و بررسي خونرساني مغز در حضور اختلالات رواني كاربرد دارد.

جستجو

Farsi Menu