اسكن گاليوم

جهت بررسي بدخيمي‌ها (لنفوما)، ارزيابي پاسخ به درمان بعد از شيمي‌درماني و همچنين عفونت‌ها به خصوص تشخيص علت تب با علت ناشناخته (FUO) كاربرد دارد.

جستجو

Farsi Menu