تشخيص افتراقي عفونت از التهاب

 با راديوداروي 99mTc-UBI

جستجو

Farsi Menu