تشخيص تومورهاي سينه و پروستات

 با راديوداروي 99mTc-Bombesin

 

جستجو

Farsi Menu