تصويربرداري از بافت‌هاي عفوني

با راديوداروي99mTc-Ciprofluxacin 

جستجو

Farsi Menu