درمان بيماري‌هاي تيروئيد با يد راديواكتيو

كاربرد اين روش بيشتر در درمان پركاري تيروئيد و با استفاده از راديوداروي يد 131 مي‌باشد. اين روش همچنين در درمان متاستاز و بررسي باقيمانده بافت پس از جراحي كانسر تيروئيد بكار گرفته مي‌شود.

جستجو

Farsi Menu