محدوديتهاي CT اسكن چيست

بسياري از جزييات بافت هاي نرم در مناطقي مانند زانو و شانه در MRI سريع تر تشخيص داده مي شود. اين آزمون به طور معمول براي زنان باردار انجام نمي شود

جستجو

Farsi Menu