دکتر رضا قرائی

سوابق تحصیلی :
فارغ التحصیل پزشکی عمومی سال 82 از دانشگاه علوم پزشکی سمنان
فارغ التحصیل پزشکی هسته ای سال 89 از دانشگاه علوم پزشکی تهران با پایان نامه تاییدیه رادیو داروی
      از سازمان انرژی اتمیTc_UBI  

سوابق کاری:
در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و مرکز پزشکی هسته ای شرق  در شهر زاهدان از سال 89-92
در مرکز پزشکی هسته ای پایتخت  از سال 93
احداث و راه اندازی بخش پزشکی هسته ای ضیائیان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 92

جستجو

Farsi Menu