دکتر محمد رضا موحدی

A)    سوابق تحصیلی

           بورد تخصصی رادیولوژی و سونوگرافی دانشگاه علوم پزشکی مشهد -1377)(رتبه سوم)

-    دوره CT-Scan  : دانشگاه شهید بهشتی (تهران1379)
دوره کالر داپلر: دانشگاه  علوم پزشکی ایران (تهران0 138)
-    دوره MRI درSouthend hospital NHS  ( لندن 2003)
-    دوره MSK رادیولوژی : Vancouver General Hospital: (ونکوور کانادا 2010)
-    دوره فشرده internal derangement of the joints  توسط دکترResnik : )  هنک کنگ 2012)

B)    سوابق کاری و تجربی

-    مسئول فنی ورادیولوژیست بیمارستان شهید بهشتی قروه کردستان (قروه 1381-1377)
-    مسئول فنی ورادیولوژیست مرکزMRI  سنندج : )1382-1381)
-    مسئول فنی و رادیولوژیست درمانگاه ابن سینا : ( تهران 1388- 1382 )
-    مسئول فنی و رادیولوژیست: مرکز MRI سهروردی تهران: 1383) تاکنون(
-    رادیولوژیست مشاور: مرکزتصویر برداری پردیس نور : (تهران 1391 تاکنون)
-    رادیولوژیست مشاور :مرکز تصویر برداری پایتخت تهران: )1390 تاکنون(
-    رادیولوژیست مشاور :مراکز تصویر برداریداراشفا کوثر: (شهر ری 1388  تاکنون)
-    رادیولوژیست مشاور بیمارستان امام حسین دانشگاه شهید بهشتی ) تهران 1378 تاکنون)

C)    فعالیت های علمی
-    بالغ بر 20مقاله و سخنرانی در کنگره ها:  
-    یک خلاصه مقاله پذیرفته شده بین المللی
کنگره انجمن رادیولوژی امریکای شمالی (RSNA) 2007

D)    عضویت در انجمن ها و محافل علمی و فعالیتهای اجرایی
-    
-    عضوانجمن رادیولوژی ایران
-    عضوانجمن رادیولوژی اروپا
-    دبیر اجرایی بیست و هشتمین کنگره رادیولوژی ایران 1391
-    دبیر اجرایی سی امین کنگره رادیولوژی ایران 1393

جستجو

Farsi Menu