اسكن پرفيوژن و فونكسيون كليه (DTPA)

اين تست يك روش تشخيصي بسيار مناسب براي بيماري‌هاي كليه و مجاري ادراري محسوب مي‌شود. با استفاده از اين روش مي‌توان فونكسيون‌ كليه‌ها، ميزان GFR،‌ وضعيت مجاري ادراري، افتراق انسداد مكانيكي از انسداد فيزيولوژيك و اندازه كاركرد نسبي هر كليه را مورد بررسي قرار داد.

جستجو

Farsi Menu