خدمات پزشکی هسته ای پایتخت

 • اسكن كبد و مجاري صفراوي
 • اسكن كبد و طحال
 • اسكن تخليه معده
 • اسكن ديورتيكول مكل
 • اسكن RBC براي تشخيص همانژيوم كبدي و خونريزي دستگاه گوارش
 • اسكن استخوان‌هاي بدن با راديوداروي (Whole body bone scan) MDP
 • اسكن تمام بدن با I131 براي بررسي متاستاز سرطان تيروئيد
 • اسكن تمام بدن با MIBI يا تاليوم براي بررسي فعاليت تومورها
 • اسكن گاليوم براي بررسي تومورها (هوچگين و لنفوم) التهاب و آبسه‌ها
 • اسكن قلب فقط در حال استراحت براي تعيين Viabillity
 • اسكن قلب با تزريق مجدد و تعيين Viabillity باتاليوم و يا راديوداروهاي مشابه
 • اسكن قلب به روش Gated Spect جهت بررسي پرفيوژن همراه با اندازه‌گيري EF رژيونال و گلوبال و بررسي Wall Motion & Wall Thickening
 • اسكن پرفيوژن قلب (MIBI/Thallium) جهت بررسي ايسكمي و اينفاركشن و Viabillity
 • اسكن تيروئيد و بررسي جذب تيروئيد با تكنزيوم
 • اسكن پرفيوژن ريه براي بررسي آمبولي ريوي و Quantitative preoperative evaluation
 • اسكن كليه با و بدون كاپتوپريل (براي بررسي فشار خون ناشي از تنگي شريان كليوي)
 • اسكن ديناميك كليه براي بررسي انسداد و فونكسيون كليه (MAG 3 , DTPA Scan)
 • اسكن كليه پيوندي براي بررسي ATN و فونكسيون كليه پيوندي و رد پيوند
 • اسكن استاتيك كليه (DMSA Scan) براي بررسي بافت كليه و اسكارهاي كليوي
 • اسكن برگشت ادراري (DRC Scan) جهت بررسي ريفلاكس مثانه به حالب و كليه
 • اسكن مجاري اشكي براي بررسي انسداد مجاري اشكي (Dacryo – Scintigraphy)
 • اسكن لنفوسينتي گرافي پستان و ملانوم
 • اسكن غدد بزاقي
 • اسكن رسپتورهاي سوماتواستاتين Octreotide جهت بررسي تومورهاي نورواندوكرين
 • اسكن پرفيوژن مغز جهت بررسي انواع دمانس تومورهاي مغزي و تمپورال اپيلپسي به روش SPECT
 • انجام آزمايش‌هاي هورمون‌هاي تيروئيد T3, T4, T3up, TSH كه هر روز جواب داده مي‌شود.
 • اسكن بيضه
 • درمان پركاري تيروئيد با I131
 • درمان دردهاي ناشي از متاستازهاي استخواني با 186 Re-Ethidronate153, Sm-EDTmp و متاسترون
 • اسكن تشخيص افتراقي عفونت از التهاب با 99M TC- UBI
 • تعيين نقاط عفوني و التهابي در بدن با 99MTC- Immunoglobulin G
 • اسكن تصويربرداري از بافت‌هاي عفوني با UBI و 99mTc-Ciprofluxacin