دکتر قرائی

دکتر رضا قرائی

 • سوابق تحصیلی :

  • فارغ التحصیل پزشکی عمومی سال 82 از دانشگاه علوم پزشکی سمنان

  • فارغ التحصیل پزشکی هسته ای سال 89 از دانشگاه علوم پزشکی تهران با پایان نامه تاییدیه رادیو داروی از سازمان انرژی اتمیTc_UBI 

 •  سوابق کاری:
  • در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و مرکز پزشکی هسته ای شرق  در شهر زاهدان از سال 89-92

  • در مرکز پزشکی هسته ای پایتخت  از سال 93

  • احداث و راه اندازی بخش پزشکی هسته ای ضیائیان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 92